Algemene voorwaarden

Verhuur voorwaarden
1. Alle prijzen zijn exclusief BTW. (tenzij anders vermeld)
2. Alle offertes van verhuurder zijn geheel vrijblijvend, tenzij onherroepelijkheid van het aanbod op enigerlei wijze blijkt. Herroeping van het aanbod c.q. offerte kan door verhuurder plaatsvinden onverwijld na de aanvaarding door de wederpartij, verder te noemen huurder. Verhuurder is niet gebonden door bestellingen hoe dan ook gedaan, die niet door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3. Bij uitvoering van de opdrachten behouden wij ons geringe afwijkingen voor.
4. Alle huurprijzen worden berekend per stuk gehuurd goed, en gelden voor de periode die tevoren tussen partijen is afgesproken. Alle door de verhuurder bezorgde goederen worden in principe op de begane grond afgeleverd en daar weer opgehaald, tenzij partijen, om welke reden dan ook, andere afspraken hebben gemaakt. De laad/los plaats dient makkelijk bereikbaar te zijn voor onze wagens. De transportkosten worden bij het opgeven van de bestelling vastgesteld.
5. Bij annulering van eenmaal geplaatste bestellingen, brengen wij u een bedrag in rekening, dat naar redelijkheid in overeenstemming is met de periode dat de goederen voor u gereserveerd zijn geweest en de dag van annulering.
6. Op de overeengekomen dag worden de goederen ter beschikking gesteld aan de huurder.
7. Indien op de retourdatum de huurder de goederen niet klaar heeft staan voor verzending dan wordt vanaf die datum huur in rekening gebracht totdat de goederen retour zijn. Tevens worden alle extra kosten voor transport, arbeid e.d. doorberekend.
8. Bij vervoer van de goederen door de huurder zelf of door derden, die al dan niet van hem daartoe opdracht gekregen hebben, is het risico van het teniet gaan der goederen en/of kwaliteitsvermindering van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook, geheel voor rekening van de huurder.
9. De verhuurder is niet aansprakelijk en niet tot nakoming van het contract en/of schadevergoeding jegens de huurder gehouden, indien de goederen door overmacht niet aan de huurder ter beschikking gesteld kunnen worden. De verhuurder stelt zich evenmin aansprakelijk in geval zij de goederen niet, of niet op de afgesproken tijd kan leveren door vermissing of door een handelen of nalaten van de vorige huurder(s) met betrekking tot de goederen
10. De huurder is tijdens de huurperiode voor verlies, beschadiging, breuk en elke kwaliteitsvermindering aan de goederen, door welke oorzaak dan ook, aansprakelijk. In deze gevallen blijft uiteraard de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van de verloren gegane en beschadigde goederen aan de huurder in rekening gebracht. De huurder is verplicht het gehuurde in overeenstemming met zijn bestemming te gebruiken en het als een goede huisvader te verzorgen.
11. Het is ten alle tijden verboden een gehuurde partytent te gebruiken als overkapping van een/of meerdere barbeque’s
12. De goederen dienen op datum van levering door de huurder gecontroleerd te worden. Klachten van de huurder moeten op straffe van verval van het recht tot reclameren op de bezorgdag aan verhuurder worden meegedeeld. Vanaf het moment van gebruik van de goederen verliest de huurder het recht tot reclameren.
13. De verhuurder zal bij het retour brengen/halen in het magazijn een telling van de gehuurde goederen verrichten. Deze telling is bindend voor beide partijen.
14. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade verband houdende met de gehuurde goederen, die aan derden, aan hun persoon en/of bezittingen wordt toegebracht.
15. De huurder draagt het contractuele en wettelijke risico van zgn. producten- en diensten-aansprakelijkheid vanaf het moment dat de goederen ter beschikking worden gesteld tot het tijdstip dat de goederen weer in het bezit van de verhuurder gekomen zijn. Gedurende de in de vorige zin vermelde periode vrijwaart de huurder derhalve de verhuurder tegen alle aanspraken, die derden in verband met de gehuurde goederen jegens de verhuurder mochten doen gelden.
16. TZ-Partytent.nl is ten alle tijden gerechtigd het besluit te nemen de goederen niet te plaatsen als weersomstandigheden dit niet toelaten. (voor u en onze veiligheid)
17. Eventuele schade veroorzaakt door TZ-Partytent.nl is ten alle tijden verzekerd, met een eigen risico van € 125,- voor de klant

Verkoop voorwaarden
partysapce_eu_sitelogo
(link algemene voorwaarden partyspace.eu)